Imagen de Perfil

RagnaRockRadio punto com


La casa del metal
Share: 

Ah in tepilhuan

Ah in tepilhuan: ma tiyoque timiquini ti macehualtin nahui nahui in timochi tonyazque timochi tonalquizquee Ohuaya Ohuaya in tlalticpac. Ayac chalchihuitl ayac teocuitlatl mocuepaz in tlalticpac tlatielo timochiotonyazque in canin ye yuhcan: ayac mocahuaz zan zen tlapupulihuiz ti yahui ye yuhcan […] ichan Ohuaya Ohuaya.

Zan yahqui tlacuilolli Aya ah tonpupulihui Zan yuhqui xochitl Aya in zan toncuetlahui ya in tlalticpac Ohuaya ya quetzalli ya zacuan xiuhquecholli itlaquechhuan tonpupulihui tiyahui in ichan Ohuaya Ohuaya. Oacico ye nican ye ololo Ayyahue a in tlaocol Aya ye in itec on nemi ma men chcililo in cuauhtli ocelotl Ohuaya nican zan tipopulihuizque ayac mocahuaz Iyyo. Xic yocoyacan in antepilhuan cuauhtli ocelotl ma nel chalchihuitl ma nel teocuitlatl no ye ompa yazce oncan on Ximohua yehuaya zan tipupulihuizque ayac mocahuaz Iyyo.